نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فضاي جغرافيايي
 62 دوره 
عنوان نشریه:  فضاي جغرافيايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر
مدیرمسئول:  دكتر علي دلال اوغلي
سردبیر:  دكتر علي محمد خورشيد دوست
:تارگاه  http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/
رایانامه:  ahar.faza@yahoo.com
تلفن:  2237631 (0411)
نمابر:  2237631 (0411)
صندوق پستی:  54515-338
نشانی:  اهر، كيلومتر 2 جاده تبريز، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، دانشكده علوم انساني دفتر مجله
کد ISSN:  1735-322x
نوع نشریه:  فصلنامه