مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات مالي
 22 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات مالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مالی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر بابك سهرابي
سردبير:  رضا راعي
تارگاه:  http://jfr.ut.ac.ir
رایانامه:  jfr@ut.ac.ir
تلفن:  61117637 (021)
نمابر:  8806355 (021)
صندوق پستي:  14155-6311
كد ISSN:  1024-8153
نوع نشريه:  فصلنامه