مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام
 24 دوره
عنوان نشريه:  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان ايلام
مديرمسئول:  دكتر علي دل پيشه
سردبير:  دكتر افرا خسروي
تارگاه:  sjimu.medilam.ac.ir
رایانامه:  sjimu@medilam.ac.ir
تلفن:  32227147 (084)
نمابر:  32227147 (084)
نشانی:  ايلام، بلوار پژوهش، دانشگاه علوم پزشكي ايلام، معاونت پژوهشي-آموزشي
كد ISSN:  1563-4728
نوع نشريه:  دو ماهنامه