مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه ماليات
 10 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه ماليات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان امور مالياتي
مديرمسئول:  دكتر كامل تقوي نژاد
سردبير:  دكتر تيمور رحماني
تارگاه:  www.intamedia.ir
رایانامه:  info@taxresearch.ir
تلفن:  33903933 (021)
نمابر:  33967439 (021)
نشانی:  تهران، ميدان امام خميني، خيابان داور، روبروي كاخ دادگستري، سازمان امور مالياتي كشور، طبقه چهارم، دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي، كدپستي: 1114943661
كد ISSN:  2251-6484
نوع نشريه:  فصلنامه