مشخصات نشریه:  

فصلنامه راهبرد
 21 دوره
عنوان نشریه:  راهبرد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات استراتژيك
مدیرمسئول:  دكتر علي ولايتي
سردبیر:  محمدرحيم عيوضي
تارگاه:  rahbord.csr.ir
رایانامه:  edchief@csr.ir
تلفن:  22802525, 22803875 (021)
نمابر:  22803876 (021)
صندوق پستی:  15875-5855
نشانی:  تهران، انتهاي خيابان پاسداران، روبروي ضلع جنوبي پارك نياوران، شماره 802، كدپستي: 1954731113
کد ISSN:  1028-3102
نوع نشریه:  فصلنامه