مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات ملي
 21 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات ملي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه مطالعات ملي
مديرمسئول:  دکتر علي کريمي
سردبير:  ابراهيم برزگر
تارگاه:  www.rjnsq.org
رایانامه:  info@rinsweb.org
تلفن:  66415467 (021)
نمابر:  66415708 (021)
صندوق پستي:  16315/1815
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، خيابان ژاندارمري، پلاك 43
كد ISSN:  1735-059X
نوع نشريه:  فصلنامه