نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
 26 دوره 
عنوان نشریه:  علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر حسين بهروان
سردبیر:  دكتر علي يوسفي
:تارگاه  https://social.um.ac.ir/
رایانامه:  jss@um.ac.ir
تلفن:  38806724 (051)
نمابر:  38807060 (051)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي، كدپستي: 9177948883
کد ISSN:  2008-1383
نوع نشریه:  دو فصلنامه