نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه زبان شناسي
 57 دوره 
عنوان نشریه:  زبان شناسي
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
صاحب امتیاز:  نصراله پور جوادي
نوع نشریه:  دو فصلنامه