مشخصات نشريه:  

فصلنامه اصول بهداشت رواني
 18 دوره
عنوان نشريه:  اصول بهداشت رواني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مديرمسئول:  دكتر سيدابوالقاسم حسيني
سردبير:  دكتر محمدرضا فياضي بردبار
تارگاه:  jfmh.mums.ac.ir
رایانامه:  FU.ME.HE@MUMS.AC.IR
تلفن:  7112540 - 7002309 (0511)
نمابر:  7124184 (0511)
صندوق پستي:  91959
نشانی:  مشهد، ميدان فردوسي، بلوار حر عاملي، بيمارستان آموزشي روان پزشكي ابن سينا، كد پستي: 83134-91959
كد ISSN:  1028-6918
نوع نشريه:  فصلنامه