نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه)
 52 دوره 
عنوان نشریه:  روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا اعرافي
سردبیر:  دكتر محمد تقي ايمان
:تارگاه  http://method.rihu.ac.ir/
رایانامه:  method@rihu.ac.ir
تلفن:  32111361 (025)
نمابر:  32803090 (025)
صندوق پستی:  37185-3151
نشانی:  قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
کد ISSN:  1608-7070
نوع نشریه:  فصلنامه