مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه جستارهاي تاريخي (فرهنگ) (ويژه تاريخ)
 14 دوره
عنوان نشريه:  جستارهاي تاريخي (فرهنگ) (ويژه تاريخ)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  عليرضا ملايي تواني
سردبير:  دكتر پروين تركمني آذر
تارگاه:  historicalstudy.ihcs.ac.ir
رایانامه:  jtarikh@ihcs.ac.ir
تلفن:  (داخلي 361) 88046891 - 88052301 (021)
نمابر:  88066051 (021)
صندوق پستي:  14155-6419
نشانی:  تهران، بزرگراه کردستان، خيابان 64، کد پستي 14374
كد ISSN:  2251-7766
نوع نشريه:  دو فصلنامه