نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نامه فرهنگستان
 66 دوره 
عنوان نشریه:  نامه فرهنگستان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  فرهنگستان زبان و ادب فارسي
مدیرمسئول:  غلامعلي حداد عادل
سردبیر:  احمد سميعي (گيلاني)
رایانامه:  farnameh@persianacademy.ir
تلفن:  88642439-48 (021)
نمابر:  88642500 (021)
صندوق پستی:  15875-6394
نشانی:  تهران، بزرگراه حقاني، بعد از ايستگاه مترو، مجموعه فرهنگستان ها، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، كدپستي:1538633211
کد ISSN:  1025-0832
نوع نشریه:  فصلنامه