مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در مسايل تعليم و تربيت
 8 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش در مسايل تعليم و تربيت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني تعليم و تربيت
مدیرمسئول:  علي ذکاوتي
سردبیر:  علي ذکاوتي
تارگاه:  www.isoed.epage.ir
رایانامه:  naseri.1388@gmail.com
نشانی:  تهران، خيابان مفتح جنوبي، خيابان خاقاني، دانشگاه تربيت معلم، موسسه تحقيقات تربيتي، طبقه ششم، انجمن ايراني تعليم و تربيت
کد ISSN:  1735-2983
نوع نشریه:  فصلنامه