مشخصات نشريه:  

فصلنامه گوارش
 20 دوره
عنوان نشريه:  گوارش
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران
مديرمسئول:  دكترسيدحسين ميرمجلسي
سردبير:  دكتر صادق مسرت
تارگاه:  www.govaresh.org
رایانامه:  govaresh@iagh.org
تلفن:  88335061-3 (021)
نمابر:  88335061-3 (021)
صندوق پستي:  163-14395
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، جنب مرکز قلب تهران، کوچه شهريور، شماره 13، واحد 1
كد ISSN:  2008-756x
نوع نشريه:  فصلنامه