مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش كشاورزي
 8 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا
مدیرمسئول:  گودرز احمدوند
سردبیر:  دوستمراد ظفري
تارگاه:  www.basu.ac.ir
رایانامه:  Agric.research@basu.ac.ir
تلفن:  4238194 (0811)
نمابر:  4227012 (0811)
نشانی:  همدان، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله پژوهش كشاورزي، كدپستي: 6517833131
کد ISSN:  1735-7446
نوع نشریه:  فصلنامه