نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

ماهنامه مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences
 62 دوره 
عنوان نشریه:  مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني زاهدان
مدیرمسئول:  دكتر نورمحمد نوري
سردبیر:  دكتر علي مقتدري
:تارگاه  https://sites.kowsarpub.com/zjrms/
رایانامه:  tabib_e_shargh@yahoo.com
تلفن:  3416702 (0541)
نمابر:  3416702 (0541)
صندوق پستی:  98165-509
نشانی:  زاهدان، بلوار خليج فارس، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهدلشتي درماني زاهدان، معاونت پژوهشي، دفتر مجله
کد ISSN:  2383-2894
نوع نشریه:  ماهنامه


اين نشريه از سال 1391/2012 به صورت انگليسي با نام ZAHEDAN JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES منتشر مي گردد.