مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل
 14 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه حمل و نقل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده حمل و نقل
مديرمسئول:  دكتر محمود صفارزاده
سردبير:  دكتر محمد شكرچي زاده
تارگاه:  www.trijournal.ir
رایانامه:  trj@rahiran.ir
تلفن:  88255942 (021)
نمابر:  88255942 (021)
صندوق پستي:  1463917151
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه شيخ فضل الله نوري، بين شهرك قدس و فرهنگيان، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
كد ISSN:  2008-3351
نوع نشريه:  فصلنامه