نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تازه هاي علوم شناختي
 84 دوره 
عنوان نشریه:  تازه هاي علوم شناختي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزش عالي علوم شناختي
مدیرمسئول:  دكتر محسن ميرمحمد صادقي
سردبیر:  دكتر عباس حق پرست
:تارگاه  http://icssjournal.ir
رایانامه:  journal@icss.ac.ir
تلفن:  76291130 - 021
نمابر:  76291140 - 021
نشانی:  فاز 4 شهر پرديس، ميدان عدالت، انتهاي بلوار سفير اميد، بلوار علوم شناختي، بلوار شهيد چمران، كدپستي: 1658344575
کد ISSN:  1561-4174
نوع نشریه:  فصلنامه