مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)
 26 دوره
عنوان نشریه:  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني سبزوار
مدیرمسئول:  دكتر كاظم حسن پور
سردبیر:  دكتر محمدمحمدزاده
تارگاه:  jsums.medsab.ac.ir
رایانامه:  umssm@yahoo.com
تلفن:  44011336 (051)
نمابر:  44011336 (051)
صندوق پستی:  319
نشانی:  سبزوار، دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، جنب پليس راه، ساختمان شماره 2، دانشگاه حوزه معاونت آموزش و تحقيقات و فناوري دفتر مجله
کد ISSN:  1606-7487
نوع نشریه:  فصلنامه