نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي پزشكي زيستي
 31 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي پزشكي زيستي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي پزشكي ايران
مدیرمسئول:  دكتر سيد محمد رضا هاشمي گلپايگاني
سردبیر:  ناصر فتورائي
:تارگاه  http://www.ijbme.org/
رایانامه:  info@ijbme.org
تلفن:  09356667909
نمابر:  66581533 (021)
صندوق پستی:  14185-615
نشانی:  تهران، خيابان باقرخان، مجتمع بيمارستاني امام خميني، مركر تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي
کد ISSN:  8006-9685
نوع نشریه:  فصلنامه