مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس)
 20 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر انوشيروان كاظم نژاد
سردبير:  دكتر منصوره موحدين
تارگاه:  http:mjms.ir
رایانامه:  mjms@modares.ac.ir
تلفن:  82883829 (021)
نمابر:  82883829 (021)
صندوق پستي:  14115/331
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي، حوزه معاونت پژوهشي، دفتر مجله علوم پزشكي مدرس
كد ISSN:  1562-9554
نوع نشريه:  فصلنامه