مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله فيزيك زمين و فضا
 27 دوره
عنوان نشریه:  مجله فيزيك زمين و فضا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر مجيد بيدهندي
سردبیر:  دكتر عباسعلي علي اكبري بيدختي
تارگاه:  www.geophysics.ut.ac.ir
رایانامه:  igtu-jnl@ut.ac.ir
تلفن:  88630479 (021)
نمابر:  88630479 (021)
صندوق پستی:  14155-6466
نشانی:  تهران، انتهاي خيابان کارگر شمالي، موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران
کد ISSN:  8647-1025
نوع نشریه:  دو فصلنامه