مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
 20 دوره
عنوان نشريه:  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مديرمسئول:  دكتر شهريار سمناني
سردبير:  دكتر محمد جعفر گلعلي پور
تارگاه:  gorganmedj.goums.ac.ir
رایانامه:  gorganmedjour@goums.ac.ir
تلفن:  32455165 (017)
نمابر:  4425165 (017)
نشانی:  گرگان، كيلومتر 2 جاده گرگان به ساري، مجموعه آموزش عالي (شادروان فلسفي) دانشگاه علوم پزشكي گلستان، معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، طبقه دوم، دفتر مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، كدپستي: 4934174515
كد ISSN:  1562-4765
نوع نشريه:  فصلنامه