مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم انساني
 12 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر صادق آيينه وند
سردبير:  دكتر محمود مهرمحمدي
تارگاه:  humanities.journals.modares.ac.ir
رایانامه:  HUMANITIESjournal@Modarres.ac.ir
تلفن:  88007880 (021)
نمابر:  88028236 (021)
صندوق پستي:  14115-139
نشانی:  تهران، خيابان جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني
نوع نشريه:  فصلنامه