مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه جغرافيا و توسعه
 17 دوره
عنوان نشريه:  جغرافيا و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مديرمسئول:  دكتر عيسي ابراهيم زاده
سردبير:  دکتر حسنعلي غيور
تارگاه:  gdij.usb.ac.ir
رایانامه:  info@cresg.ir
تلفن:  31136790 (054)
نمابر:  31136790 (054)
صندوق پستي:  98135-655
نشانی:  زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشكده ادبيات و علوم انساني، پژوهشکده علوم زمين و جغرافيا، دفتر مجله
كد ISSN:  1735-0735
نوع نشريه:  دو فصلنامه