مشخصات نشريه:  

فصلنامه فيزيولوژي و فارماكولوژي (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY)
 19 دوره
عنوان نشريه:  فيزيولوژي و فارماكولوژي (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
مديرمسئول:  فرشته معتمدي
سردبير:  محمد جوان
تارگاه:  www.phypha.ir/ppj/
رایانامه:  ppj@phypha.ir
تلفن:  9902809365
نمابر:  22431624 (021)
صندوق پستي:  19615-1178
كد ISSN:  2476-5236
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1397/2018 به صورت انگليسي با نام PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY منتشر مي گردد.