نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم حركتي و ورزش
 16 دوره 
عنوان نشریه:  علوم حركتي و ورزش
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا دهخدا
سردبیر:  دكتر عباس بهرام
رایانامه:  journalmss@yahoo.com
تلفن:  22269545-6 22269548 (021)
نمابر:  22269547 (021)
نشانی:  تهران، بلوار ميرداماد، انتهاي خيابان شهيد حصاري (رازان جنوبي سابق)، ورزشگاه شهيد كشوري، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دفتر نشريه
نوع نشریه:  دو فصلنامه