نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون دريايي ايران
 50 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم و فنون دريايي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم و فنون دريايي
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا بنازاده ماهاني
سردبیر:  وحيد ياوري
:تارگاه  http://jmst.sinaweb.net/
رایانامه:  marinejournal@kmsu.ac.ir
تلفن:  53534405 - 061
نمابر:  53534405 - 061
صندوق پستی:  669
نشانی:  خرمشهر، بلوار علي ابن ابيطالب، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
کد ISSN:  2008-8965
نوع نشریه:  فصلنامه