نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل
 111 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدیرمسئول:  دكتر سيد مظفر ربيعي
سردبیر:  دكتر يداله زاهد پاشا
:تارگاه  http://jbums.org/
رایانامه:  journalmubabol@gmail.com
تلفن:  32194718 (011)
نمابر:  32194718 (011)
نشانی:  بابل، خيابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشكي بابل، کد پستي: 4717641367
کد ISSN:  1561-4107
نوع نشریه:  دو ماهنامه