مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم و صنايع غذايي
 14 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم و صنايع غذايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن متخصصان علوم و صنايع غذايي ايران
مديرمسئول:  دكتر ايرج شريفي آل آقا
سردبير:  دكتر محمدحسين عزيزي
رایانامه:  AZIZIT_M@modares.ac.ir
تلفن:  44180539 (021), 48292475 (021)
نمابر:  48292200 (021)
صندوق پستي:  14115-336
نشانی:  تهران، گروه علوم و صنايع غذايي ايران، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
كد ISSN:  2008-8787
نوع نشريه:  فصلنامه