برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
 126 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني رفسنجان
مدیرمسئول:  دکتر مهدي محمودي
سردبیر:  دكتر محسن رضائيان
:تارگاه  http://journal.rums.ac.ir
رایانامه:  journal@RUMS.AC.IR
تلفن:  31315132 (034)
نمابر:  5226963 (0391)
صندوق پستی:  77175-669
نشانی:  رفسنجان، بلوار خليج فارس، خيابان شركت پسته، پرديس دانشگاه علوم پزشكي
کد ISSN:  2008-7268
نوع نشریه:  ماهنامه