مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي)
 13 دوره
عنوان نشريه:  علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي
مديرمسئول:  دكتر كريم زارع
سردبير:  دكتر كريم زارع
تارگاه:  jsiau.srbiau.ac.ir
رایانامه:  mahboobif@yahoo.com
تلفن:  44816110 (021)
نمابر:  44816110 (021)
صندوق پستي:  14515-775
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر انتشارات، کدپستي: 14778
كد ISSN:  1682-0169
نوع نشريه:  فصلنامه