مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)
 23 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي اراك
مديرمسئول:  دكتر معصومه صوفيان
سردبير:  دكتر زهرا اسلامي راد
تارگاه:  http://jams.arakmu.ac.ir
رایانامه:  journal@arakmu.ac.ir
تلفن:  34173517 (086)
نمابر:  34173548 (086)
صندوق پستي:  3848176941
نشانی:  اراك، سردشت، ميدان بسيج، دانشگاه علوم پزشكي اراك، مجتمع آموزشگاهي پيامبر اعظم (ص)، دفتر مجله
كد ISSN:  1735-5338
نوع نشريه:  دو ماهنامه