مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله جامعه شناسي ايران
 18 دوره
عنوان نشریه:  مجله جامعه شناسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن جامعه شناسي ايران
مدیرمسئول:  دكتر حسين سراج زاده
سردبیر:  فرهنگ ارشاد
تارگاه:  www.isa.org.ir
رایانامه:  journal@isa.org.ir
تلفن:  88004742 (021)
نمابر:  88004742 (021)
صندوق پستی:  14395-864
نشانی:  تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه شناسي ايران
کد ISSN:  1735-1901
نوع نشریه:  فصلنامه