نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه علوم انساني
 29 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دکتر اكبر مجدالدين
سردبیر:  دكتر منوچهر صانعي دره بيدي
:تارگاه  http://poen.journals.miu.ac.ir/
رایانامه:  humansciences@sbu.ac.ir
تلفن:  22431707 (021)
نمابر:  22431706 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني
کد ISSN:  4528-1735
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از اين پس با عنوان نشريه شناخت منتشر مي شود.