نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه انديشه ديني
 58 دوره 
عنوان نشریه:  انديشه ديني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  معاون پژوهشي دانشگاه شيراز
سردبیر:  دكتر قاسم كاكايي
:تارگاه  http://jrt.shirazu.ac.ir/
رایانامه:  andisheh@rose.shirazu.ac.ir
تلفن:  36134288, 36460377 (071)
نمابر:  36460377, 36131116 (071)
صندوق پستی:  1119
نشانی:  شيراز، مجتمع دانشگاهي ارم، دانشكده ادبيات و علوم انساني، کد پستي: 7194584759
کد ISSN:  2251-6123
نوع نشریه:  فصلنامه