مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مجله انسان شناسي (نامه انسان شناسي)
 10 دوره
عنوان نشريه:  مجله انسان شناسي (نامه انسان شناسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن انسان شناسي ايران
مديرمسئول:  جلال الدين رفيع فر
سردبير:  جلال الدين رفيع فر
رایانامه:  asi.org@gmail.com
تلفن:  61117871 (021)
نمابر:  88333778 (021)
صندوق پستي:  14115-181
نشانی:  تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، طبقه اول
كد ISSN:  1375-2096
نوع نشريه:  دو فصلنامه