مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(
 14 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا (س)
مدیرمسئول:  دكتر زهره خسروي
سردبیر:  دكتر خديجه سفيري
تارگاه:  www.motaleatezanan.ir
رایانامه:  jwsps@alzahra.ac.ir
تلفن:  88058926 (021)
نمابر:  88049809 (021)
نشانی:  تهران، ميدان ونك، دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشكده زنان، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  1735-3386
نوع نشریه:  فصلنامه