مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مجله زنان مامايي و نازايي ايران
 22 دوره
عنوان نشريه:  مجله زنان مامايي و نازايي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مديرمسئول:  دكتر قدسيه سيدي علوي
سردبير:  دكتر منيره پورجواد
تارگاه:  www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/index
رایانامه:  journal.gyn.ir@mums.ac.ir
تلفن:  8525204 (0511)
نمابر:  8525204 (0511)
نشانی:  مشهد، بيمارستان امام رضا (ع)، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله، كدپستي: 9137913316
كد ISSN:  1680-2993
نوع نشريه:  دو ماهنامه