مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران
 23 دوره
عنوان نشريه:  مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران
مديرمسئول:  دكتر محمد مهدي قيامت
سردبير:  دكتر زاهد حسين خان
تارگاه:  www.iranesthesia.org
رایانامه:  info@iranesthesia.org
تلفن:  88834989 (021)
نمابر:  88834989 (021)
صندوق پستي:  15875-3595
نشانی:  تهران، خيابان بهار شمالي، نبش خيابان ماني، پلاك 356، طبقه 5، ش10، کد پستي: 1574618392
كد ISSN:  1027-2704
نوع نشريه:  فصلنامه