نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي علوم و فناوري كشاورزي
 50 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي علوم و فناوري كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر تيمور توكلي
سردبیر:  دکتر کاظم پوستيني
:تارگاه  https://jast.modares.ac.ir/
رایانامه:  jastiran@modares.ac.ir
تلفن:  44196408 (021)
نمابر:  44196524 (021)
صندوق پستی:  14115-336
نشانی:  تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزي
کد ISSN:  1680-7073
نوع نشریه:  فصلنامه