نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)
 98 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتیاز:  دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي - درماني‌ استان‌ زنجان
مدیرمسئول:  دكتر پرويز قزلباش
سردبیر:  دكتر يوسف مرتضوي
:تارگاه  http://zums.ac.ir/journal
رایانامه:  journal@zums.ac.ir
تلفن:  33420651 (024)
نمابر:  33424766 (024)
نشانی:  زنجان، بلوار آزادي‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ استان‌ زنجان، کد پستي: 13191-45156
کد ISSN:  1606-9366
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1398/2019 به صورت انگليسي با نام Journal of Advances in Medical and Biomedical Research منتشر مي گردد.