مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي دريا
 11 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي دريا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی دریا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مهندسي دريايي ايران
مديرمسئول:  دكتر محمد سعيد سيف
سردبير:  دكتر محمد سعيد سيف
تارگاه:  www.marine-eng.ir
رایانامه:  INFo@marine-eng.IR
تلفن:  44273495 (021)
نمابر:  44273495 (021)
صندوق پستي:  13445-874
نشانی:  ايران، تهران، اشرفي اصفهان، خيابان پيامبر شرقي، خيابان شاهد، كوچه وحدت 4، پلاك 8، واحد 4
كد ISSN:  1735-7608
نوع نشريه:  فصلنامه