مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)
 19 دوره
عنوان نشريه:  مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني هرمزگان
مديرمسئول:  دكتر محمد شكاري
سردبير:  دكتر شهرام زارع
تارگاه:  www.hmj.hums.ac.ir
رایانامه:  HMJ@HUMS.AC.IR
تلفن:  33337193 (076)
نمابر:  33337192 (076)
صندوق پستي:  79145/3838
نشانی:  بندر عباس، بلوار جمهوري اسلامي، بيمارستان شهيد محمدي، حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه، دفتر مجله پزشكي
كد ISSN:  2423-3528
نوع نشريه:  دو ماهنامه


اين نشريه از سال 1396/2017 به صورت انگليسي با نام MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY منتشر مي گردد.