مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
 17 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
مديرمسئول:  دکتر علي مجيدپور
سردبير:  دکتر علي مجيدپور
تارگاه:  http://journals.arums.ac.ir
رایانامه:  jarums@arums.ac.ir
تلفن:  5522086 (0451)
نمابر:  5510036 (0451)
نشانی:  اردبيل، راه دانشگاه، جنب شهرك دادگستري، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، دفتر مجله
كد ISSN:  2228-7280
نوع نشريه:  فصلنامه