نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
 92 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آموزش پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني
مدیرمسئول:  دکتر علیرضا یوسفی
سردبیر:  دكتر طاهره چنگیز
:تارگاه  ijme.irhttp://ijme.ir
رایانامه:  ijme@edc.mui.ac.ir
تلفن:  36692685 (031)
نمابر:  36692685 (031)
صندوق پستی:  8174673461
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان، مركز تحقيقات آموزش در علوم پزشكي، كد پستي: 8174673461
کد ISSN:  1608-9359
نوع نشریه:  فصلنامه