مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL)
 19 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني شهرکرد
مديرمسئول:  دکتر مرتضي هاشم زاده چالشتري
سردبير:  دکتر محمود رفيعيان
تارگاه:  journal.skums.ac.ir
رایانامه:  majaleh@sksmu.ac.ir
تلفن:  093833342414
نمابر:  32221669 (038)
صندوق پستي:  88155/137
نشانی:  شهركرد، خيابان كاشاني، دانشگاه علوم پزشكي، معاونت پژوهشي
كد ISSN:  1735-1448
نوع نشريه:  دو ماهنامه


اين نشريه از سال 2019 به صورت انگليسي با نام SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL منتشر مي گردد.