مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم دانشگاه شهيد چمران
 5 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم دانشگاه شهيد چمران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مديرمسئول:  دكتر حمدالله صالحي
سردبير:  دكتر ناهيد پوررضا
رایانامه:  ScienceJournal@scu.ac.ir
تلفن:  3331044 (0611)
نمابر:  3331044 (0611)
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشکده علوم، دفتر مجله علوم، کد پستي: 6135743135
كد ISSN:  1735-6938
نوع نشريه:  فصلنامه