نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله چغندرقند
 38 دوره 
عنوان نشریه:  مجله چغندرقند
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند
مدیرمسئول:  سيدباقر محمودي
سردبیر:  جواد گوهري
:تارگاه  https://jsb.areeo.ac.ir/
رایانامه:  sugarbeet.journal@gmail.com
تلفن:  32756326 (026)
نمابر:  32756326 (026)
صندوق پستی:  31585-4114
نشانی:  كرج، ابتداي جاده محمدآباد، نرسيده به ترمينال شهيد کلانتري، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند، كد پستي: 31585
کد ISSN:  1735-0670
نوع نشریه:  دو فصلنامه