نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان
 31 دوره 
عنوان نشریه:  مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پایه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  دكتر جعفر زعفراني
رایانامه:  journals@redo.ui.ac.ir
تلفن:  7932175 (0311)
نمابر:  7932177 (0311)
نشانی:  اصفهان،خيابان هزار جريب، دانشاه اصفهان، سازمان مركزي، معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه 2، اداره چاپ انتشارات و مجلات، دفتر مجله، كدپستي: 73441-81746
کد ISSN:  1684-3711
نوع نشریه:  دو فصلنامه